ÅRSMÖTE I KABE HUSBILSKLUBB 2015

Lördagen den 16 maj 2015 kl. 11.00

Plats: Vilsta Sporthotell Eskilstuna

 

Parentation

Ordf Åke Nilsson påbjöd en tyst minut för at hedra medlemmarna no 160 Bo Ängberg,

Västra Tunhem och no 246 Barbro Granbom, Lit.

 

1     Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor

Ordf Åke Nilsson öppnade mötet med att hälsa samtliga välkomna.

Fyra  övriga frågor anmäldes.

Ordföranden hälsade de äldre medlemmarna no 25 Fyhr, no 79 Stener och no 83

Johansson särskilt välkomna till klubbens elfte årsmöte. För att balansera åldersmässigt

hälsade han även välkomna de tre nya medlemmarna no 495 Nirholt/Elmeus, no 498

Karlsson och no 502 Hällström/Kokko.

 

2      Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigt utlyst.

 

3      Val av ordförande och  till sekreterare för mötet

Marie Svensson, kommunalråd i Eskilstuna valdes till ordförande för mötet och Jan

Wallberg valdes till sekreterare.

Marie S tackade för förtroendet och informerade i korthet om Eskilstuna.

 

4       Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet 

Till justeringspersoner valdes Maj-Lis Fyhr no 25 och Bengt Stener no 79

Röstlängden omfattande 58 medlemmar fastställdes.

 

5       Fastställande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

 

6       Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet.

 

7       Balans- och resultaträkning för 2014

Balans- och resultatrapporten godkändes av mötet.

Balans och resultatrapporten godkändes av mötet. Överskottet på 9 814 kr balanserades

i en ny räkning.

 

8       Revisorns berättelse

Den tidigare utsända revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för den

avgående styrelsen biläggs protokollet.

 

9       Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

10     Valärenden

Valet utföll som nedan:

 Ordföranden på ett år                      Åke Nilsson                          no 186         omval

Ledamot på två år                           Lennart Olovsson                 no 338         omval

Ledamot på två år                           Jan Wallberg                         no 152         nyval

Suppleant på ett år                          Gunnar Parcrans                    no 289        nyval

Suppleant på två år                         Christer Warringer                 no 322        nyval

Revisorsuppleant på två år             Janet Kartby                           no 118        omval

Ledamöterna Eva Johansson, no 164  Roger Ingvarsson, no 232 och revisor Karin

Nygaard, no 391 har alla ett år kvar på sina mandat.

Val till ny valberedning på ett år valdes:

Eva-Britt Rosén, no 203 Ann-Cathrine Fagerholm no 171 och Lars Kjellgren no 397.

 

11     Behandling av i förväg inlämnade motioner och propositioner

Inga motioner / propositioner fanns att avhandla.

 

12     Fastställande av avgifter

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 200:-. Godkändes av mötet.

Inträdesavgiften för nya medlemmar kvarstår som 300:-

 

13     Godkännande av verksamhetsplan och budget för 2015

Den tidigare utsända verksamhetsplan o budget godkändes av mötet.

 

14     Övriga frågor godkända av mötet enl pkt 1 på dagordningen

Fråga 1:             Teknikansvarig      

Ordf. informerade att Gunnar Parcrans no 289 är kvalitetsansvarig

Fråga 2:              Problem med bilen

Medlemmarna uppmanas att alltid vända sig till återförsäljaren alltid i första läget. I

andra hand maila till kvalitetsansvarig.

Fråga 3:              Fråga om kostnader ang Split resan

Kassör Eva J förklarade för frågeställaren att klubben fick ett överskott på 3 500 kr.

Fråga 4:              Fråga om avhoppet av styrelsemedlem

Ordf. förklarade att denne inte kände lust och glöd att fortsätta i vår styrelse.

 

15     Mötets avslutande

Mötets ordförande Marie Svensson tackade för förtroendet, förklarade mötet avslutat och lämnade över ordet till klubbens ordförande Åke Nilsson.

Åke Nilsson tackade Marie Nilsson med en gåva för sitt professionella sätt att leda

årsmötet.

Avgående styrelsemedlem o valberedning no 213 Leif Olsson, no 198 Lars Englén,

no 314 Liza Gustavsson samt no 260 Börje Hansson avtackades för sina mångåriga

insatser i klubben med en gåva.

Klubbmästare i boule blev Berit Stener no 79 och Rolf Nilsson no 250.

Åke Nilsson informerade om Kabes leveransproblem och framförde en hälsning och

beklagade från Kabes VD Alf Ekström.

Efter mötets avslutande överlämnade ordf Åke Nilsson ordet till Kabes Till Berger som

berättade om företagets nya kvalitetsprogram. Detta nya arbetssätt skall minimera felen i

produktionsledet.

 

Vid protokollet                         Justeras                            Justeras

 

 

Jan Wallberg                            Maj-Lis Fyhr                   Bengt Stener