Stadgar

Stadgar för KABE Husbilsklubb antagna vid årsmötet den 11 maj 2024

§1 Klubbens namn och syfte

Klubbens namn är KABE Husbilsklubb. Klubbens verksamhetsområde är Norden. Klubbens syfte är att samla ägare av en KABE husbil till en gemensam klubb. Klubben skall verka för medlemmarnas trivsel och kunna ge dem berikande kontakter. Klubben skall även verka för ett gott samarbete med KABE centralt samt dess återförsäljare på ett positivt sätt.
Vidare skall klubben verka för en ökad förståelse för husbilslivet hos myndigheter och andra intressenter.

Klubben är en ideell organisation.

§2 Medlemskap/inträde

Medlem kan var och en bli som är ägare till en KABE husbil och Affinity by KABE eller disponerar fordonet permanent bekräftat av registrerad ägare. Medlemskap erhålles när gällande avgifter är erlagda. Även familj/hushållsmedlemmar med samma mantalsskrivningsadress inkluderas i medlemskapet. Medlem från en mantalsadress är berättigad till en röst vid årsmöte. Person som uträttat särskilt förtjänstfullt arbete för klubben kan utses till hedersmedlem. Detta beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter och är ej röstberättigad.

§3 Utträde

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som inte erlagt gällande avgifter. Styrelsen äger också rätt att utesluta medlem som motarbetar klubbens syften. Medlemskap upphör när man ej längre är registrerad ägare till en KABE husbil eller permanent disponerar densamma enligt §2.
Styrelsen kan medge före detta medlem att närvara vid av klubben arrangerade träffar.

§4 Avgifter

Inträdesavgift och årsavgift beslutas av årsmötet.

§5 Räkenskaps- och verksamhetsår

Klubbens räkenskapsår är kalenderår. Verksamhetsåret är tiden från och med ett ordinarie årsmöte fram till nästa ordinarie årsmöte. Årsmöte skall hållas senast den 15 juni påföljande år. Kallelse till detta utgår skriftligen senast en (1) månad före fastställt datum för mötet. Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast en månad före årsmötet.

§6 Extra möte

Vid extra möte skall ärenden förekomma enligt § 14 momenten 1-5 samt övriga ärenden som angivits i kallelsen. Vid extra möte får ärenden inte behandlas som inte angivits i kallelsen.

§7 Förvaltning

Klubben leds av dess styrelse. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet för klubbens verksamhet. Styrelsebesluten fattas enligt majoritetsprincipen.

§8 Organisation

Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte.
Styrelsen består av en ordförande och sex direktvalda ordinarie ledamöter. Ordföranden i styrelsen utses av årsmötet för ett år. Ledamöterna väljs på två år på så sätt att hälften av de ordinarie väljs jämna år och den andra hälften ojämna år. Styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare, kassör och andra nödvändiga funktionärer.
Styrelsen sammanträder i god tid före ordinarie årsmöte och i övrigt när ordföranden eller minst två ordinarie ledamöter begär detta. Kallelse skickas ut minst fjorton dagar före mötet. Vid brådskande ärenden kan dock styrelsen sammankallas med kortare varsel.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Den eller de ledamöter som påkallar ett ärende har närvaroplikt på styrelsemötet. Ordförande får utslagsröst vid behov.

§9 Beslut

Vid årsmötet fattas beslut med enkel majoritet utom vid stadgeändring eller frågan om klubbens upplösande, för vilket särskilda bestämmelser gäller §§ 12 och 13. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker.

§10 Revision

Klubbens förvaltning granskas för varje verksamhetsår av en revisor. Revisorn och en revisorssuppleant väljs av årsmötet. Dessa väljs på två år på så sätt att den ordinarie väljs jämna år och suppleanten ojämna år. Revisorn skall få tillfälle att fortlöpande granska styrelsens förvaltning och protokoll.
Revisor skall före 31 mars avge berättelse över granskningen av senaste verksamhetsårs förvaltning och lämna förslag angående ansvarsfrihet eller inte för styrelsen.

§11 Valberedning

Val av styrelsemedlemmar och revisorer förbereds av en på föregående årsmöte utsedd valberedning bestående av tre (3) ledamöter, varav en är sammankallande.

§12 Stadgeändringar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. Innebörden av ändringar av stadgarna skall framgå av kallelsen. Majoritetsbeslut gäller.

§13 Upplösning av klubben

Regler för upplösning av klubben och hur kvarvarande tillgångar skall fördelas, beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

§14 Dagordning för årsmöte

 1. Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsberättelse
 6. Balans- och resultaträkning
 7. Revisorns berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Valärenden
 10. Fastställande av avgifter
 11. Behandling av i förväg inlämnade motioner och av styrelsen väckta frågor
 12. Övriga frågor godkända av mötet enligt punkt 1 på dagordningen
 13. Mötets avslutande